oo后av新人

oo后av新人

又数日,胀见消,大便仍勤,可减鸡内金一钱,加于术一钱。 服后微汗,大便得通而愈。

 年五十余,素多疾病。服药二剂,滑泻不止。

自言素多痰饮,受外感益甚。间有真阴太虚,又必重用滋阴之药以辅翼之,始能成功者。

 愚治大气下陷多重用生黄,取其补气兼能升气也。且《金匮》之所谓短气,乃呼气短,非吸气短也。

 一叟,年六旬余。故能直入脾中,以消回血管之瘀滞。

因头疼甚剧,且舌苔犹白,疑犹可汗解。或喘,或自汗,或小便秘。

Leave a Reply